Programy UE

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

OPERAČNÝ PROGRAM INOVATÍVNE HOSPODÁRSTVO

DEFRO Spoločnosť s ručením obmedzeným Komanditná spoločnosť využíva Operačný program Inovatívne hospodárstvo, na roky 2007-2014, Opatrenie 6.1: Pas pre export.

Opatrenie 6.1 "Pas pre export" v skratke
Operačný program - Inovatívne hospodárstvo predpokladá, že podporu určenú na rozvoj exportu získa 2000 podnikov ročne. Opatrenie je zamerané pre podniky zo sektora MSP začínajúcich exportnú činnosť alebo potenciálnych exportérov, ktorí majú sídlo na území Poľskej republiky (v prípade fyzických osôb, ktoré majú bydlisko na územiu Poľskej republiky.) Podnik môže získať finančnú podporu iba na jeden projekt, ktorý potrvá maximálne 24 mesiace. Maximálna výška dotácie je 200 000 zl a je možné ju využiť na pokrytie 50% celkových uznateľných nákladov spojených s rozvojom exportnej činnosti.
V rámci opatrenia bude poskytovaná komplexná podpora pre podnikateľov MSP, ktorí majú záujem o nadviazanie obchodných stykov so zahraničnými partnermi zahrnujúca predovšetkým poradenstvo a školenia v oblasti propagácie predaja v zahraničí a propagácie exportu, prieskumy zahraničných trhov, účasti vo veľtrhoch a výstavných podujatiach (táto podpora nezahrnuje verejnú pomoc na činnosť spojenú s vývozom výrobkov).
Hlavné predpoklady Opatrenia 6.1 "Pas pre export" nájdete v Operačnom programe – Inovatívne hospodárstvo a v podrobnom popise priorít programu. 
Dokumentáciu ku Opatrení 6.1 "Pas pre export" môžete nájsť na webovej stránke Poľskej agentúry pre rozvoj podnikania.

Opatrenie 6.1 "Pas pre export" umožní podnikom: 
- zvyšovanie podielu exportu v predaju tovarov a služieb,
- intenzifikáciu spojení so zahraničnými partnermi,
- zvýšenie rozoznateľnosti obchodných a firemných značiek na zahraničných trhoch.

"Pas pre export" zahrnuje balík služieb pre MSP obsahujúci dohromady: prevedenie vyhodnotenia uznateľnosti pre Opatrenia 6.1 a exportného potenciálu podnikateľa; poradenstvo v rozsahu nutnom pre podnikateľa týkajúce sa: 
- cieľového trhu exportnej činnosti a propagácie vhodnej pre realizáciu podnikateľom,
- právnych aktov, predpisov, postupov, zvykov, obchodnej praxe a pravidiel podmieňujúcich prístup tovaru, služieb alebo kapitálu lub na zvolený trh,
- možnosti finančnej podpory pre exportéra, vrátanie financovania nákladov poistenia transakcií spojených s exportom,
- vytvárania stratégie rozvoja exportu, ktorého výsledkom bude spracovanie Plán rozvoja exportu s využitím minimálne jedného z nasledujúcich inštrumentov,
- vyhľadávanie a voľba partnerov na cieľovom trhu,
- účasť v zahraničných veľtržných a výstavných podujatiach ako vystavovateľa,
- účasť v organizovaných hospodárskych misiách v zahraničí, v priebehu trhov alebo misií sa podnikateľ musí zúčastniť minimálne jednej schôdzky s potenciálnymi obchodnými partnermi,
- získanie potrebných dokladov oprávňujúcich zavádzať tovary a služby na zvolený zahraničný trh.

Licznik odwiedzin: 9086367 , dzisiaj: 6 , wczoraj: 28 , online: 1