5 Trieda

Smart EkoPell

 

Pozrite všetky výrobky splňujúce normu 5 TRIEDY

 

5 klasa

 

Novelizovaná v roku 2012 norma PN-EN 303-5:2012 sa týka okrem iného tepelnej účinnosti a hraničných hodnôt emisii znečistení pre vykurovacie kotly na pevné palivo s manuálnym a automatickým prikladaním do tepelného výkonu 500 kW. Tato norma určuje 3 triedy: 3. (najslabšiu), 4. a 5.(najlepšiu). Aby bol kotol zaradený do určitej triedy, musí splňovať podmienky týkajúce sa tak tepelnej účinnosti, ako aj medzných hodnôt znečistení požadovaných pre určitú triedu.

 

 

 

Čo znamenajú jednotlivé triedy v klasifikácii kotlov na pevné paliva?

Novelizovaná v roku 2012 norma PN-EN 303-5:2012 sa týka okrem iného tepelnej účinnosti a hraničných hodnôt emisii znečistení pre vykurovacie kotly na pevné palivo s manuálnym a automatickým prikladaním do tepelného výkonu 500 kW. Tato norma určuje 3 triedy: 3. (najslabšiu), 4. a 5.(najlepšiu). Aby bol kotol zaradený do určitej triedy, musí splňovať podmienky týkajúce sa tak tepelnej účinnosti, ako aj medzných hodnôt znečistení požadovaných pre určitú triedu.

 

Sigma EkoPell 5klasa

Čo znamenajú jednotlivé triedy v klasifikácii kotlov na pevné paliva?

Trieda 3. bola podľa predchádzajúcej normy vydanej v roku 2002 najvyššia, teraz to však je trieda najnižšia. V tejto kategórii je väčšina vyrábaných v súčasnosti kotlov s automatickým podávačom a iba málo manuálnych kotlov, medzi ktorými je rozhodná väčšina kotlov s dolným spaľovaním. Z technického hľadiska manuálne kotly s horným spaľovaním nie sú schopné vyhovieť emisným požiadavkám.

Zavedená normou z roku 2012 trieda 4. je stredná trieda. Pri vynaložení nepríliš veľkých prostriedkov a vďaka drobným úpravám konštrukcie tepelného výmenníka, automatické kotly na uhlie splňujú emisno-energetické požiadavky kladené na zariadenia tejto triedy.

 

 

 

 

5sigmauni.jpg

Čo znamená trieda 5. v klasifikácii kotlov na pevné paliva?

Trieda 5., ktorá takisto bola zavedená v novelizovanej norme PN EN 303-5, to je najlepšia trieda, kde platia najtvrdšie požiadavky týkajúce sa emisií a účinnosti, ktorým vyhovujú iba najlepšie zariadenia v Európe. Kotol, ktorý splňuje 5. triedu znamená záruku najnižších emisií CO, prachu a organického uhlíku do ovzdušia a vysokú účinnosť, čo prináša okrem iného zníženie spotreby paliva. Okrem toho sa na zariadenia tejto triedy často vzťahujú dotačné programy na príspevok na nákup kotla. V tejto triede sú hlavne zariadenia prispôsobené na spaľovanie biomasy: kotly s peletovými horákmi a kotly na splyňovanie dreva.

 

Ako sa prideľuje konkrétna trieda kotlov na pevné paliva?

Trieda kotla sa prideľuje na základe skúšok zaradenia z hľadiska splňovania požiadaviek normy PN EN 303-5:2012. Takéto skúšky môže vykonať iba zariadenie, ktoré má platnú akreditáciu Poľského akreditačného centra (PCA). Potvrdením vykonania skúšok na zhodu a normou je certifikát vydaný skúšobňou akreditovanou PCA.

Licznik odwiedzin: 9081825 , dzisiaj: 5 , wczoraj: 17 , online: 0