Podmienky pre elektronicky poskytované služby

Podmienky pre elektronicky poskytované služby

 

Defro R. Dziubeła spółka komandytowa so sídlom vo Varšave na 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, tel. 41 303 80 85, e-mail: biuro@defro.pl, DIČ 9591968493, IČO 363378898, číslo KRS (Národný súdny register) 0000620901 ďalej len DEFRO alebo Poskytovateľ ustanovuje Podmienky pre elektronicky poskytované služby, ktoré určujú druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky, podmienky pre tieto služby a technické požiadavky.

 

Definície pojmov použitých v Podmienkach

1.1.     Zákon – zákon z 18. júla 2002 o elektronický poskytovaných službách (Z. z. z 2017, pol. 1219 v znení neskorších predpisov);

1.2.     elektronická adresa – označenie teleinformatického systému, ktorý umožňuje komunikáciu prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, a najmä elektronickej pošty;

1.3.     obchodné informácie – každá informácia, ktorá je priamo alebo nepriamo určená na poskytovanie tovarov, služieb alebo obrazu podnikateľa, alebo osoby vykonávajúcej profesiu, ktorej právo na vykonávanie profesie závisí od splnenia požiadaviek určených v osobitných zákonoch s vyhradením informácie, ktorá umožňuje komunikáciu prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie s určitou osobou a informácie o tovaroch a službách, ktorá nesluší na dosiahnutie odchodných výsledkov žiadaných subjektom, ktorý odporúča jej šírenie, najmä bez odmeny alebo iných ziskov od výrobcov, predajcov a poskytovateľov služieb;

1.4.     teleinformatický systém – systém spolupracujúcich informatických zariadení a softvérov, ktorý zaisťuje spracúvanie a uschovávanie, a taktiež vysielanie a prijímanie údajov prostredníctvom telekomunikačných sieti, prostredníctvom vhodného pre daný druh siete telekomunikačného konečného zariadenia podľa zákona z 16. júla 2004 – Zákon o telekomunikáciách (Z. z. z 2016, pol. 1489, v znení neskorších predpisov);

1.5.     elektronicky poskytované služby – vykonávanie služieb poskytovaných bez súčasnej prítomnosti strán (na diaľku), prenosom dát na individuálne vyžiadanie Objednávateľa, vysielaných a prijímaných prostredníctvom nástrojov na elektronické spracúvanie, vrátane kompresie alebo prenášaných prostredníctvom telekominikačnej siete v súlade so zákonom z 16. júla 2004 – Zákon o telekomunikáciách;

1.6.     prostriedky elektronickej komunikácie – technické riešenia, vrátane teleinformatických zariadení a spolupracujúce s nimi softvérové programy, ktoré umožňujú individuálnu komunikáciu na diaľku pri použití prenosu dát medzi teleinformatickými systémami a najmä prostredníctvom elektronickej pošty;

1.7.     poskytovateľ – DEFRO;

  1. Elektronicky poskytované služby DEFRO poskytuje na adrese: www.defro.pl.
  2. Poskytovateľ poskytuje elektronicky najmä tieto služby:

3.1.     newsletter

3.2.     kontaktný formulár

3.3.     formulár pre vyjadrenie názoru

4. Služba newsletter – spočíva v bezplatnom dodávaní elektronických správ s informáciami o najnovších výrobkoch súvisiacich s tematikou činnosti Poskytovateľa, obsahujúce informácie propagačnej a obchodnej povahy. K objednaní propagačných a obchodných informácií dochádza, keď Objednávateľ súhlasí s prijímaním takýchto informácií. Poskytnutie súhlasu nasleduje uvedením Objednávateľom emailovej adresy v informatickom systéme Poskytovateľa. Uvedenie elektronickej adresy, a tak aj súhlas s prijímaním od DEFRO obchodných informácií prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie v súlade s čl. 173 zákona – Zákon o telekomunikáciách a čl. 10 zákona o elektronický poskytovaných službách, je nevyhnutné pre používanie služby newsletter. K uzavretiu zmluvy o poskytovaniu služieb elektronickým spôsobom dochádza v okamihu, keď Objednávateľ vykoná aktiváciu služby stlačením zodpovedného odkazu, ktorý mu bude poslaný na uvedenú emailovú adresu. Objednávateľ môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s prijímaním newslettera. Za týmto účelom by mal stlačiť odkaz označený ako „defro.pl/newsletter_wypisz.html”, ktorý je priložený ku každej posielanej mu správe newsletter. Zrušenie nasleduje po zadaní emailovej adresy a stlačení tlačidla „REZIGNUJ”. Rezignácia z dostavania newslettera je ekvivalentná zrušeniu zmluvy o poskytovanie služieb elektronickým spôsobom.

5, Služba kontaktný formulár – spočíva v posielaní Poskytovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára informácií a otázok tesne súvisiacich s činnosťou DEFRO. Poslanie správy je možné až po tom, ak Objednávateľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom jeho obsluhy, uvádzajúc meno a jeden zo spôsobov, prostredníctvom ktorého Objednávateľ chce byť kontaktovaný, aby dostal odpovede – telefónne číslo alebo emailovú adresu. Uvedenie ďalších údajov je dobrovoľné. Udeľovanie odpovedí je bezplatné.

6. Služba názor – spočíva v umožnení Objednávateľovi posielania Poskytovateľovi osobných názorov o kvalite poskytovaných služieb a ponúkaných tovarov. Poslanie názoru je možné po zadaní Objednávateľom obsahu názoru do formulára. Ak Objednávateľ chce, aby spoločnosť DEFRO ho kontaktovala za účelom získania dodatočných informácií ohľadom podaného názoru, mal by zadať informáciu o telefónnom čísle alebo emailovej adrese, prostredníctvom ktorého/ktorej by malo nasledovať naviazanie kontaktu. Objednávateľ môže pridať dodatočné údaje v názore, napr. fotografiu výrobku, svoje meno, priezvisko. Uvedenie týchto údajov znamená súhlas s ich spracúvaním v súvislosti a pre účely súvisiace so získaním podrobného názoru alebo pre nadviazanie kontaktu s Objednávateľom. Zverejnenie názoru a udeľovanie odpovedí na zverejnené názory je bezplatné.

7. Poskytovateľ poskytuje služby Objednávateľovi v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto Podmienkach, k dodržiavaniu ktorých sa Objednávateľ zaväzuje.

8. Používanie elektronicky poskytovaných služieb sa viaže s výskytom rizika: infikovania teleinformatického systému nežiaducimi softvérmi spôsobujúcimi škody, útokov hackerov. Odporučia sa, aby Objednávateľ mal napr. antivírusový softvér alebo podnikol iné opatrenia za účelom minimalizácie rizika výskytu týchto a ďalších nežiaducich škôd. Poskytovateľ nie je zodpovedný za technické problémy, ktoré sú následkom chybného fungovania zariadenia, aké má Objednávateľ, a taktiež za nedostatok vhodných parametrov, ktoré umožňujú prijímanie dát. Poskytovateľ nie je zodpovedný ani za riziko súvisiace s používaním elektronicky poskytovaných služieb, a týmto spôsobom ani za škodu, ktorá nie je následkom jeho viny alebo nedbanlivosti, ani za škody, ktoré vznikli ako následok činností Objednávateľa alebo tretích osôb.   

9. Technické požiadavky: počítač, notebook, telefón alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet s internetovým prehliadačom, prístup na elektronickú schránku, zapnutie v internetovom prehliadači možnosti uloženia súborov Cookies a použitia Javascript. Používajúc webovú stránku a služby Objednávateľ je zaviazaný nevyužívať ich spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonmi, neporušovať právo na ochranu osobnosti, autorské práva Poskytovateľa a taktiež tretích osôb. Objednávateľ nie je zaviazaný verifikovať posielané, zdieľané dáta zadávané Objednávateľom do teleinformatických systémov Poskytovateľa, a v prípade, keď dostane informáciu, ktorá poukazuje na odôvodnené podozrenie výskytu zakázaného alebo neoprávneného činu, alebo o činnosti súvisiacej s takýmto konaním, môže vymazať takéto dáta, a taktiež prerušiť prístup Poskytovateľa.

10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonávanie údržbárskych prác na teleinformatickom systéme, ktoré môžu viesť k dočasným ťažkostiam v prístupe k službám. V súvislosti s vyššie opísanou skutočnosťou Objednávateľ nemá právo na žiadne nároky na náhradu škody voči Poskytovateľovi.

11. Objednávateľ je zaviazaný zadať údaje v súlade so skutočnosťou, a Poskytovateľ je zaviazaný udržiavať tieto údaje v tajomstve. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú zahrnuté v Pravidlách na ochranu osobných údajov.

12. Reklamácie súvisiace s bezplatným poskytovaním služieb elektronickým spôsobom môžu byť podávané v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: biuro@defro.pl s uvedením opisu problému, ktorý sa vyskytol. Reklamácie sú posudzované do 14 dní, a v tomto čase Objednávateľ dostane odpoveď.

13. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení v týchto Podmienkach.

Licznik odwiedzin: 9086367 , dzisiaj: 6 , wczoraj: 28 , online: 0